18 ม.ค.62 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมการแถลงข่าว "มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5" โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีและผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2

15 ม.ค.62 เวลา 11.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

15 ม.ค. 62 เวลา 10.15 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA- ประจำปี 2562 โดยคณะได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. อ.ดร.วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทีม ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

8 มค 62 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Shimpei Iwasaki และนักศึกษาจาก Department of Environmental Science, International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงศึกษาดูงานด้านพฤติกรรมการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 มค 62 โดยมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลัก