17 ธันวาคม 2563 รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Power of Regionalization : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Sandbox” และการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Power of Regionalization : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Sandbox” และในเวลา 10.40 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ได้เข้าร่วมการเสวนากับผู้บริหารศูนย์ภูมิภาคฯ ในหัวข้อ “ทิศทางการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคสำหรับ Flagship โครงการสำคัญ”


โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมกับ 6 ศูนย์ภูมิภาคฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมทะเล 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองนวัตกรรมในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในหัวข้อ “Geospatial Intelligence EEC” ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. รศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี พร้อมเป็นผู้แทนคณะในการร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร และบุคลากร ก่อนการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ธันวาคม 2563  นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับเยาวชน และคณะวิทยากรในกิจกรรมเดินป่า “Jungle Rumble: เสียงก้องจากป่าลึก” กับ “ค่ายพาวเวอร์กรีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการแกะรอยสัตว์ป่า การศึกษาพันธุ์ไม้และเรื่องราวของระบบนิเวศภายในพื้นที่อุทยาน รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคนิคการดูนก การทำบันทึกธรรมชาติ การเรียนรู้ดาราศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.09 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญดังนี้ 1.) หลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 2.) แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แผนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 3.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ที่มาข้อมูล: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ นายสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรำลึก รศ. ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รศ. ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ และพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงาน Mahidol Quality Fair 2020 "Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ คณะทำงานร่วมจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award จากผลงาน "ประสานพลังสู้ PM 2.5: การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา" จากการร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี: มหาวิทยาลัยมหิดล) https://mahidol.ac.th/aqireport ที่ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท ซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศนี้ไม่น้อยกว่า 80,000 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จัดทำขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัย ทำการทดลอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนการใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงความสมดุล ยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้การเก็บ จัดหา หรือการรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 15:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี และคณะ รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เช่น สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่สีเขียว และเมืองน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาเรื่องผลกระทบของท่าเรือต่อสิ่งแวดล้อม ท่าเรือสีเขียว โดยการหารือจัดขึ้น ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร