13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร และเพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ โดยการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล