6 ก.พ. 63 เวลา 8.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

โดยได้รับเกียรติจากศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ พร้อมด้วยผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเกี่ยวกับ “การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง “ตระหนัก” โดย “ไม่ตระหนก”” ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พูดถึง “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ” และรศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” 

 

จากนั้นมีการสาธิตแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ความรู้และการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

 

การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  สื่อมวลชน หน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ

 

[ดูภาพทั้งหมด]