มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน "กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI  Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 : กันภัยเกมส์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 13 สถาบัน นิสิตนักศึกษา กว่า 2,000 คน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา