วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ อ.ดร.เพชญ์ ภัคโชตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โนโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ และแอลกอฮอล์เจล น้ำใจ กฟผ. ให้กับคณบดีเพื่อให้บุคลากรของคณะใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด