25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-09.30 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (รอบการจัดกิจกรรมที่ 1) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของผังแม่บทมหาวิทยาลัย และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล