26 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ รวมถึงรายละเอียดการจัดทำแผนปฏฺบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล