5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะด้านกายภาพและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการทำงานของบุคลากรและห้องเรียนสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดูภาพทั้งหมด]