9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ สถาบันโภชนาการ และ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยภายในการประชุม คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปี 2562 รวมถึงความท้าทายและข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ ก่อนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาของส่วนงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล