30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบ 3.0 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร และ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ และ ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิติ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รศ.ชวลิต วงษ์เอก และ อ.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)  อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล