5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 - 11.00 น.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563" ตามวิถีปกติใหม่ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ รวมถึงนำเสนอข้อมูลความพร้อมของคณะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในภาพรวม และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ของคณะในช่วงเปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล