14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิด โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Technology and Geo-Informatics Camp: STaGIC 2020) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System หรือ GIS) ด้านการรับรู้จากระยะไกลและภาพดาวเทียม (Remote Sensing หรือ RS) ด้านอากาศยานไร้คนขับและภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง (Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV and High Resolution Aerial Photograph) และด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยโครงการจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล