19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม GIS การบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยการอบรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล