รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill - Reskill" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการทำงานของศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง และภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)