โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม "บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal" โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการอุดมศึกษา ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และรศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
#MUENmastercamp