24 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจ ติดตาม และแจ้งเตือน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ การกัดเซาะแนวชายฝั่ง และการติดตามปัญหามลพิษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล