โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563”  ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร เป็นประธานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 31 คน เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป