วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 15 ท่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม1103 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก ทำหน้าที่เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ ได้ให้ที่ประชุมร่วมเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกจากคณะ และ วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมโครงการ Future Earth Thailand for Frontier Research รวมถึงเสนอทิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะขับเคลื่อนผ่านศูนย์ภูมิภาคฯ ต่อไปในอนาคต