คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหิดลอบรมอัคคีภัย

15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังวัดนครปฐม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) โดยการอบรมแบ่งออกเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงบ่าย