21 กันยายน 2563 อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสดแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต มหาวิทยาลัยมหิดล