25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ ไหว้เจ้าพ่อขุนทุ่ง พระภูมิเจ้าที่ และสักการะรูปปั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณทวิรุฬห์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี