25 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งในปัจจุบันและบุคลากรผู้มีคุโณปการต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาโดยตลอด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษีณอายุงาน เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีจนถึงวันที่เกษียณอายุงาน โดยในปี 2563 บุคลากรที่เกษียณอายุงานคือ คุณจำนงค์ แสงสินทรัพย์ ตำแหน่ง แม่บ้าน บ 2 สังกัดงานกายภาพและบริการพื้นฐาน  งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล