คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและพื้นที่เกษตรกรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาด้านการวางแผนและจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นรูปแบบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนจำนวน 21 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21  ตุลาคม 2563 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ