วันที่ 27 ต.ค.63 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม ประชาคม EN พบคณบดี “Meet the Dean” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนทิศทางตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารของคณะ