30 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. รศ. ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  จากนายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ ๓