คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินงานของคณะในปี 2564 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล