6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาเรื่องผลกระทบของท่าเรือต่อสิ่งแวดล้อม ท่าเรือสีเขียว โดยการหารือจัดขึ้น ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร