วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 15:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี และคณะ รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เช่น สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่สีเขียว และเมืองน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป