24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมงาน Mahidol Quality Fair 2020 "Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ คณะทำงานร่วมจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award จากผลงาน "ประสานพลังสู้ PM 2.5: การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา" จากการร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที่ตั้งสถานี: มหาวิทยาลัยมหิดล) https://mahidol.ac.th/aqireport ที่ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมงให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท ซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศนี้ไม่น้อยกว่า 80,000 คน