30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญดังนี้ 1.) หลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 2.) แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แผนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 3.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ที่มาข้อมูล: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม