17 ธันวาคม 2563 รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Power of Regionalization : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Sandbox” และการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Power of Regionalization : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Sandbox” และในเวลา 10.40 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ได้เข้าร่วมการเสวนากับผู้บริหารศูนย์ภูมิภาคฯ ในหัวข้อ “ทิศทางการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคสำหรับ Flagship โครงการสำคัญ”


โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมกับ 6 ศูนย์ภูมิภาคฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมทะเล 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองนวัตกรรมในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในหัวข้อ “Geospatial Intelligence EEC” ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี