9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ สถาบันโภชนาการ และ อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยภายในการประชุม คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปี 2562 รวมถึงความท้าทายและข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะ ก่อนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาของส่วนงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะด้านกายภาพและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการทำงานของบุคลากรและห้องเรียนสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดูภาพทั้งหมด]

26 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ รวมถึงรายละเอียดการจัดทำแผนปฏฺบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-09.30 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (รอบการจัดกิจกรรมที่ 1) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของผังแม่บทมหาวิทยาลัย และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พ.ค. 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 และห้องปฏิบัติการ advance คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ อ.ดร.เพชญ์ ภัคโชตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โนโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ และแอลกอฮอล์เจล น้ำใจ กฟผ. ให้กับคณบดีเพื่อให้บุคลากรของคณะใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi Asakura ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึกในฐานะตัวแทนอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ MU-NU Spring Training Program 2020 ณ สำนักงานคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

19 ก.พ. 63 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

18 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย “ตอนรับมือในวันนี้และวันหน้าอย่างไร ฝุ่นละออง PM 2.5” ณ สถานีข่าว TNN

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ จัดการเเข่งขัน "กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI  Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 : กันภัยเกมส์” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 13 สถาบัน นิสิตนักศึกษา กว่า 2,000 คน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา