23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.15 น. คุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ การรายงานงบการเงินในบัญชีสมุดฝากเงินในสถาบันการเงินประจำปี 2564 และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสากล ฐินะกุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่สอง การประชุมจัดขึ้นเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021)”


16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021): Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability” โดยมี ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะประธานการประชุมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน


การประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “From Policy to Practice: How Thailand Deal with Climate Change and Environment Crisis?” และ Dr. Dindo Campilan, Regional Director for International Union for Conservation of Nature (IUCN Asia) and Hub Director for Oceania กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Pathways to Sustaining Natural Resources in Asia: Challenges and Opportunities”
สำหรับการประชุม “The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021): Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับสาธารณะ


โดยการประชุมฯ ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อหลักได้แก่ Natural Resources Management, Science, Engineering and Energy Technology, Climate Change, COVID-19 and Risk Management และ 21st Century Industry โดยผู้เข้าร่วมนำเสนอจากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและทวีปเอเชียจำนวนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งออกเป็นการนำเสนอด้วยปากเปล่าจำนวน 33 ผลงาน การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 4 ผลงาน และการนำเสนอทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์จำนวน 1 ผลงาน

3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “Climate Action Leaders Forum 2021 (รุ่นที่ 1)” โดยมีคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ (Climate Action Literacy) เกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ สู่สังคมไทย เพื่อร่วมกันมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ยับยั้งบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


โดยโครงการจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ United Nations Development Programme

3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.09 น. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 11.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรำลึก รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป ณ วัดสุวรรณาราม ศาลายา

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 -15.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) เรื่อง "อัพเดทสถานการณ์ทุนวิจัย รู้เขารู้เรา เตรียมพร้อม อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมี คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม และ อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ประเด็นหลักของกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหัวข้อวิจัยตามแผนด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563 – 2565 สถานการณ์การส่งข้อเสนอการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทุนวิจัยที่คาดว่าจะเปิดรับในปีงบประมาณ 2565 และแบบสำรวจ Researcher Portfolio รวมถึงภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุยประสบการณ์และแนวทางเตรียมความพร้อมจากผู้ได้รับทุน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Human Responses to Climate Change: Mitigation and Adaptation” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการตอบสนองที่มีต่อกันและกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการอบรมให้ความสำคัญกับประยุกต์ความรู้สำหรับการปรับตัวต่อและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการ จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 (The Power Green Camp 16) ในหัวข้อ “Eco Living and Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ต้อนรับ New Normal” เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 40 คน

โดยในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม และประกาศทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงาน ซึ่งในปีนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม EVIF จากผลงานในชื่อ "Can't Wait" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำใบและต้นอ้อยมาผลิตเป็นเครื่องสำอางค์ และทีม MIRACLE RHIZOME ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ "โครงการเหง้ามัน HPL" และทีม BEVA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ "Adios Plastico - บ๊ายบายนะ น้อนพลาสติก" ขณะที่รางวัลขวัญใจมหาชนเป็นของทีม SETZERO ในผลงานชื่อ "SETZERO-33"

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร ประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ รายงานผลการดำเนินโครงการ และคุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีปิดการแข่งขัน

โดยผู้สนใจสามารถรับชมการนำเสนอโครงการแบบย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/powergreencamp/videos/942965873018052/

8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health: Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข โดยการอบรมให้ความสำคัญกับความรู้สำหรับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สุขภาพเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

วันที่ 26 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean ประชาคม EN ร่วมใจฝ่าวิกฤติ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคลากรในการขับเคลื่อนทิศทางตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรคณะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยเพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างราบรื่น
กิจกรรม Meet the Dean ในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางระบบ Cisco Webex

15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายายเรื่อง “การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (Waste utilization) และการอยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา สววส 390 ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบประชุมออไลน์ (Zoom)