15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” โดยมี คุณจิราพัชร จำปาสิงห์ หน่วยบริหารทุนวิจัย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Office of Academic Services in Environment and Science: OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน  34 คนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมรูปแบบภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติและชุมชนพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "นิเวศบริการ (Ecosystem Service) และการจัดการป่าชุมชนและนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างทักษะเพื่ออนาคตแบบ New Normal" จัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ อำเภอสบปราบ และ อำเภอแม่ทะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างทักษะในการทำงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)

9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบประเมินผล Rubric Score" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย


การอบรมจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรสายวิชาการในการสร้างแบบประเมินผล Rubric Score ซึ่งจะทำให้การวัดผลในรายวิชาสามารถเชื่อมโยง Expected Learning Outcomes (ELO) กับ Outcome-based Education (OBE) และสามารถนำมาใช้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN Quality Assurance หรือ AUNQA) ได้ โดยการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ในภาคเช้าหัวข้อ “Basic Principle of Assessment” และ ”Rubric Scale Development” รวมถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในภาคบ่าย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

8 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมนานาชาติหัวข้อ “Food System: the Challenge to Changing the Global Environment” ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2564 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการจัดการระบบอาหารในมิติและบริบทต่างๆ ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบอาหารเพื่อรับมือกับวิกฤติความหิวโหยของมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม 

1 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Food System: the Challenge to Changing the Global Environment” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการจัดการระบบอาหารในมิติและบริบทต่างๆ ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบอาหารเพื่อรับมือกับวิกฤติความหิวโหยของมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยภายในการประชุม คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปี 2564 รวมถึงความท้าทายและการปรับตัวเชิงกลยุทธ์การดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ก่อนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาของส่วนงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.20 น. ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีมของโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MU-EN Camp) โดยมี รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับเข้าเลือก พร้อมด้วย อ.ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์ประจำคณะและหัวหน้าโครงการกล่าวชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม


โดยกิจกรรมเป็นการนำเสนอโครงการ กิจกรรม นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ ทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนไปปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน


ท่านสามารถรับชมการนำเสนอได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 14.00 น. หรือรับชมแบบย้อนหลังผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของคณะ
https://www.facebook.com/en.mahidol/videos/241978287821382/ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม - Office of Academic Services in Environment and Science (OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล

นายสากล ฐินะกุล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Zoom

17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร  คชการ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ คุณจริยา ปัญญา  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดเรียนการสอนของคณะในรูปแบบออนไลน์ ระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษารวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และคุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยให้ข้อคิดเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ อาทิ บริการ Google Classroom และ MU Welcome Package

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีครูและ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ทีม (30 คน) เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 1 ท่านให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ