๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น พร้อมเป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล