18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสด้า (GISTDA) และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตกทั้ง 7 แห่ง จาก 7 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ซึ่งเน้นสาระสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานของ สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญของศูนย์ภูมิภาคฯ แต่ละแห่ง ร่วมกับ สทอภ. 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Mahidol University: Green and Sustainability Campus” โดยเนื้อหาหลักกล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กลายเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้นในปี 2563 เป็นต้นมา จึงมีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable university) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติปี 2030 โดยการกำหนดนโยบาย “Mahidol sustainability action” ปี พ.ศ.2563-2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) รากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน และ 3) ชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การปะชุมฯ และการบรรยายพิเศษจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล