8 เมษายน 2564 เวลา 08.40 น. ผู้บริหารคณะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) และบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับ อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) โดยภายในงาน รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ


พิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex