8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทเฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้ามอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือ Facelabs Wash Away Hand Gel ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,100 หลอด และ C21 Wash Away Alhohol Hand Gel ขนาด 3,800 มิลลิลิตร จำนวน 12 แกลลอน ให้กับคณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสามารถรับเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือติดต่อ คุณภัทรพล แก้วสถิตย์ นักวิชาการศึกษา โทร. 0-2441-5000 ต่อ 2130 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.