9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) พร้อมด้วยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) จาก อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน (AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.0) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex