19 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล