20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 และ 2559 ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อ "สิ่งที่ควรรู้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และแนวคิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่" ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับบริบทและกระบวนการดำเนินงานวิจัยในประเทศไทย รายละเอียดกติกาของแหล่งทุนประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทาง รูปแบบและแนวคิดจัดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบใหม่ โดยมีบุคลากรสายวิชาการจากทั้งภายในและภายนอกส่วนงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Cisco Webex และ Facebook Live จำนวน 90 คน

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Office of Academic Services in Environment and Science: OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ https://fb.me/e/1dwu8G6Gp