28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay ประเทศอินเดีย จัดการประชุม "Climate Modeling for Designing Adaptation" ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของทั้งสองสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Amit Agrawal, Dean International Relations, Indian Institute of Technology Bombay เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการจากคณะได้แก่ รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ และ อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทยและประเทศอินเดีย ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการจาก Indian Institute of Technology Bombay ประเทศอินเดีย นำโดย Prof. Subimal Ghosh Prof. Subhankar Karmakar และ Prof. Pennan Chinnasamy


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบ Cisco Webex จากการประสานงานหลักโดยกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล