10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. - 15.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Dr. David John Ruffolo ศาสตราจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดท่าทีและจัดทำกรอบการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในระดับกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านการสำรวจทรัพยากรโลก ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ

ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดตั้งคณะทำงาน (working group) ของหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อครอบคลุมภารกิจด้านอวกาศในประเด็นต่างๆ อาทิ Space Application and Operation, Space Science, Research and Development และ Space Education, Capacity Building โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom