21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (UC Visit 2) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้นำเสนอผลการพัฒนาการดำเนินงานของคณะจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะในด้านต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานตามเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประชุมจัดขึ้นผ่านระบบ Cisco Webex