วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.50 น. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพ เป็นผู้แทน คณบดีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างง่ายด้วยตนเอง” โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ งานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเทคนิคการตัดต่อเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน อาทิ การผลิตสื่อเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิปวีดีโอให้ความรู้