4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดเรียนการสอนของคณะในรูปแบบออนไลน์ ระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษารวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และคุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยให้ข้อคิดเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ อาทิ บริการ Google Classroom และ MU Welcome Package