เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีครูและ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ทีม (30 คน) เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 1 ท่านให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ