17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร  คชการ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ คุณจริยา ปัญญา  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด