29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.20 น. ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีมของโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MU-EN Camp) โดยมี รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับเข้าเลือก พร้อมด้วย อ.ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์ประจำคณะและหัวหน้าโครงการกล่าวชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม


โดยกิจกรรมเป็นการนำเสนอโครงการ กิจกรรม นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ ทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนไปปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน


ท่านสามารถรับชมการนำเสนอได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 14.00 น. หรือรับชมแบบย้อนหลังผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของคณะ
https://www.facebook.com/en.mahidol/videos/241978287821382/ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม - Office of Academic Services in Environment and Science (OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล