30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยภายในการประชุม คณบดีและผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปี 2564 รวมถึงความท้าทายและการปรับตัวเชิงกลยุทธ์การดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ก่อนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาของส่วนงานจากคณะกรรมการตรวจประเมิน